Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2007

Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành “Qui định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài”.
Download

Các tin liên quan