Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Download

Các tin liên quan