Luật Về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật Về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua bằng Nghị quyết số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI.
Download

Các tin liên quan